Committees

International Advisory Committee
Yasuyuki Akiba (JP)
Peter Braun-Munzinger (DE)
Hannah Elfner (DE)
Wojciech Florkowski (PL)
Sourendo Gupta (IN)
Norbert Herrmann (DE)
Huanzhong Huang (CN/US)
Sangyong Jeon (CA)
Maria Paola Lombardo (IT)
Berndt Mueller (US)
Ralf Rapp (US)
Dirk Rischke (DE)
Burkhard Schmit (CH)
Johanna Stachel (DE)
Marta Verweij (US)
Bolek Wyslouch (US)
Roberta Arnaldi (IT)
Helen Caines (US)
Kari Eskola (FI)
Francois Gelis (FR)
John Harris (US)
Boris Hippolyte (FR)
Mei Huang (CN)
Jiangyong Jia (US)
Yugang Ma (CN)
Jamie Nagle (US)
Claudia Ratti (US)
Gunther Roland (US)
Raimond Snellings (NL)
Marco van Leeuwen (NL)
Xin-Nian Wang (CN/US)
William Zajc (US)
Federico Antinori (IT)
Magdalena Djordjevic (RS)
Olga Evdokimov (US)
Frederique Grassi (BR)
Ulrich Heinz (US)
Tetsufumi Hirano (JP)
Barbara Jacak (US)
Dima Kharzeev (US)
Bedangadas Mohanty (IN)
Krishina Rajagopal (US)
Krzysztof Redlich (PL)
Carlos Salgado (ES)
Alexander Sorin (RU)
Raju Venugopalan (US)
Urs Wiedemann (CERN)
Pengfei Zhuang (CN)
Regional Organizing Committee
Liewen Chen (SJTU)
Masakiyo Kitasawa (Osaka)
Zuotang Liang (SDU)
Fuqiang Wang (Huzhou/Purdue)
Zhangbu Xu (SDU/BNL)
ShinIchi Esumi (Tsukuba)
Su Houng Lee (Yonsei)
Yuxin Liu (PKU)
Qun Wang (USTC)
In-Kwon Yoo (Pusan)
Tetsuo Hatsuda (RIKEN)
Xiaomei Li (CIAE)
Ming Shao (USTC)
Hushan Xu (IMP)
Hongshi Zong (NJU)
Local Organizing Committee
Feng Liu (Co-chair, CCNU)
Jinhui Chen (Fudan)
Defu Hou (CCNU)
Toru Kojo (CCNU)
Xiaofeng Luo (CCNU)
Guangyou Qin (CCNU)
Zebo Tang (USTC)
Hongxi Xing (SCNU)
Li Yi (SDU)
Yapeng Zhang (IMP)
Daimei Zhou (CCNU)
Enke Wang(Co-chair, SCNU)
Wei Dai (CUG)
Xuguang Huang (Fudan)
Zhiming Li (CCNU)
Yaxian Mao (CCNU)
Shusu Shi (CCNU)
Yaping Wang (CCNU)
Nu Xu (CCNU/IMP/LBL)
Hanzhong Zhang (CCNU)
Yifei Zhang (USTC)
Xianglei Zhu (Tsinghua)
Ben-Wei Zhang (Co-chair, CCNU)
Heng-Tong Ding (CCNU)
Chen Ji (CCNU)
Fuming Liu (CCNU)
Hua Pei (CCNU)
Huichao Song (PKU)
Bowen Xiao (CCNU)
Qinghua Xu (SDU)
Xiaoming Zhang (CCNU)
Daicui Zhou (CCNU)